Företrädesemission 2019

Styrelsen för Minesto AB (”Minesto” eller ”Bolaget”) har, baserat på bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission om upp till 6 084 133 units till en teckningskurs om 14,12 kronor per unit (”Företrädesemissionen”) motsvarande en teckningslikvid om upp till cirka 86 miljoner kronor.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att ge Bolagets befintliga aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Bolaget på samma villkor som i den riktade emissionen av units om cirka 60 miljoner kronor (den ”Riktade Emissionen”) som Minesto genomförde i oktober 2019. 

Den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen möjliggör för Minesto att påskynda kommersialiseringen av Bolagets teknologi samtidigt som beslutade offentligt finansierade projekt kan realiseras. Vidare ger det Minesto ekonomiska resurser att under överskådlig framtid realisera de första storskaliga kommersiella projekten i form av produktionsparker. 

Företrädesemissionen i korthet:

 • En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton (16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.
 • En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 14,12 kronor per unit.
 • De teckningsrätter som tillfaller Midroc New Technology AB kommer att makuleras med hänvisning till principen som kommunicerades vid den Riktade Emissionen. Det innebär en möjlig total emissionslikvid om cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
 • Teckningsperiod är 4 december 2019 till och med den 18 december 2019.
 • Avstämningsdag för avskiljandet av teckningsrätter för Företrädesemissionen var den 2 december 2019.
 • Teckningsperioden för teckningsoptionen som ingår i en unit löper ut den 30 april 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. För information kring teckningskurs, se ”Villkor Teckningsoptioner TO3” nedan.
 • Prospektet för Företrädesemissionen beräknas publicerades den 2 december 2019.
 • Minestos största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att teckna sig för units till ett sammanlagt värde om 20 miljoner kronor i Företrädesemissionen, motsvarande 23,3 procent av det totala antalet units i Företrädesemissionen.

För fullständiga villkor, se Minestos prospekt avseende Företrädesemissionen via länk ovan.

Se frågor & svar om Företrädesemissionen här.


 

Instruktioner för teckning av units i Företrädesemissionen

Teckning med företrädesrätt

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (detta gäller de allra flesta) tecknar och erlägger betalning av units i enlighet med anvisningar från sin förvaltare.

Aktieägare eller företrädare för aktieägare vars aktier på avstämningsdagen var direktregistrerade kommer att erhålla förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi.

Teckning utan företrädesrätt

Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att skicka in en anmälningssedel eller elektroniskt med Bank-ID. Anmälningssedel samt elektronisk teckning är tillgängligt på emissionsinstitutet Aktieinvests hemsida: https://www.aktieinvest.se/minesto2019.

Kunder hos Avanza kan anmäla teckning utan företrädesrätt direkt via Avanzas hemsida: https://www.avanza.se/kampanjer/minesto.html.

Tidplan (alla datum hänför till 2019 om annat ej anges) 

28 november: Sista handelsdag i Minestoaktien inklusive företrädesrätt i Företrädesemissionen

2 december: Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför företrädesrätt i Företrädesemissionen

2 december: Dag för offentliggörande av prospektet

4 december – 16 december: Handel med teckningsrätter

4 december – 18 december: Teckningsperiod

4 december 2019 – 10 januari 2020: Handel med betald tecknad aktie (BTA)

Omkring den 20 december: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

I samband med att Minesto genomförde den Riktade Emissionen den 28 oktober 2019 offentliggjorde Bolaget även avsikten att genomföra en företrädesemission av identiska units för att ge befintliga aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Minesto på samma villkor som i den Riktade Emissionen och därmed upprätthålla sin relativa andel i förhållande till Midroc New Technology AB.

Genom kapitaltillskottet från den Riktade Emissionen bedöms likviditeten vara tillräcklig för att finansiera rörelsekapitalbehovet för verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Företrädesemissionen förväntas tillföra Minesto cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. Förutsatt Företrädesemissionens genomförande kommer nettolikviden att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Slutförande, vidareutveckling och expansion av de första produktionsanläggningarna genom Bolagets nuvarande projekt i Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike (cirka 60 procent); samt
 • Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter med fokus på kundsamarbeten och installationsprojekt (cirka 40 procent).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen och förutsatt att någon omräkning av teckningskursen inte genomförs enligt aktuella villkor, tillförs Bolaget senast den 30 april 2021 ytterligare cirka 201 miljoner kronor före emissionskostnader baserat på gällande inlösenkurs. Bolaget avser att använda nettolikviden från teckningsoptionerna enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 • Möjliggöra utbyggnad av de första storskaliga kommersiella parkerna dels genom initiala projektinvesteringar i egen regi och i kombination med externa aktörer och dels genom att säkerställa Bolagets leveransförmåga av produkter (cirka 70 procent); samt
 • Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter (cirka 30 procent).