Sunset over South Stack Lighthouse on Holy Island, Anglesey

Dyfnder Caergybi

Dyfnder Caergybi yw’r man cychwyn ar gyfer datblygu technoleg ynni môr unigryw Deep Green ar raddfa ddiwydiannol. Dyma ein prosiect graddfa fasnachol cyntaf – a dyma’r prosiect ynni llanw cyflymder isel cyntaf yn y byd.

Mae Dyfnder Caergybi wedi cael ei nodi fel lleoliad perffaith i osod technoleg fasnachol Deep Green. Fel safle, mae’n bodloni’r holl ofynion gan ei fod yn darparu cyflymderau llanw llif isel (1.5–2 m/e briglif cymedrig) ar ddyfnder o 80–100 metr, dim ond tuag 8 km o Gaergybi, sef lleoliad prif swyddfa Minesto UK a safle’r neuadd gydosod a fydd yn cael ei chodi cyn hir.

Ym mis Mehefin 2014, dyfarnwyd Cytundeb Prydlesu i Minesto gan Ystad y Goron ar gyfer gosodiad 10 MW yn Nyfnder Caergybi.

Lleoliad safle Dyfnder Caergybi

Dyfnder Caergybi yw’r enw ar bant enfawr yng ngwely’r môr, i’r gorllewin o Ynys Môn. Heblaw’r ffaith ei fod yn bodloni’r gofynion cefnforol i’r dim, mae gan yr ardal gyfleusterau da ym Mhorthladd Caergybi, posibiliadau o ran cysylltu i’r grid ar y tir ar Ynys Gybi, yn ogystal â chysylltiadau trafnidiaeth da a mynediad at wasanaethau gosod a chynnal a chadw.  

Proses Datblygu Prosiect

Bydd datblygu Caergybi Dwfn yn arae ynni llanw fasnachol yn digwydd fesul cam. Yn y cam cyntaf, gosodir un arddangoswr 0.5MW, sef DG500. Pwrpas y gosodiad cyntaf hwn yw profi ymarferoldeb a pherfformiad cynhyrchu pŵer ar raddfa fasnachol. Ym mis Ebrill 2017, rhoddwyd Trwydded Forol i Minesto ar gyfer y gosodiad cyntaf yn Nyfnder Caergybi.

Dechreuwyd comisiynu’r DG500 ym mis Mehefin 2018, gyda phrofion morwrol yn cael eu cynnal yn harbwr Caergybi a safle Caergybi Dwfn Mae rhaglen gomisiynu’r DG500 yn cynnwys dwy brif ran: Yn gyntaf perfformir profion ymarferoldeb y system, cyn symud ymlaen i gynhyrchiad trydan. Mae rhan gyntaf rhaglen y comisiwn yn cynnwys cyfres o brofion dros wahanol gamau, gan gynnwys gwiriad lansio a gweithdrefnau adfer, profi bob swyddogaeth y system rheoli, ac yn olaf gweithredu’r uned DG500 yn nhaflwybrau siâp wyth.

Wedi i’r offer pŵer cyntaf gael ei roi ar waith a’i brofi’n llwyddiannus, bydd rhagor o ddyfeisiau Deep Green yn cael eu gosod a bydd y safle’n cael ei ehangu’n raddol i fod yn arae ynni llanw 10MW.

Mae’r safle arfaethedig ar gyfer yr offer wedi’i leoli yn rhan ddeheuol Dyfnder Caergybi. Dewiswyd y lleoliad yn ofalus, i sicrhau nad yw’n tarfu ar lwybrau môr a’i fod yn cael cyn lleied o effaith â phosib ar ddefnyddwyr eraill y môr. Mae gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid ac ymchwil amgylcheddol amlddisgyblaethol wedi bod yn mynd rhagddynt ers 2012, ac rydym yn cydweithio’n agos â Phrifysgol Bangor a sefydliadau ymchwil yng Nghymru i ddeall gofynion penodol yr ardal leol.  

Cynlluniau i ehangu’r datblygiad masnachol yng Nghymru

Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd Minesto fod y cwmni’n bwriadu ehangu ar y dechnoleg Deep Green y bydd yn ei chyflwyno’n raddol ar raddfa fasnachol yn Nyfnder Caergybi drwy gymryd camau i gynyddu capasiti’r arae ynni llanw i 80 MW. Mae Minesto yn bwriadu datblygu safle Dyfnder Caergybi mewn tri cham fel rhan o ddull gweithredu a monitro. Byddai’r gwaith ehangu graddol hwn yn golygu ein bod yn gallu datblygu’r dechnoleg Deep Green o’r cam arddangoswr i’w chyflwyno ar raddfa ddiwydiannol, lawn yng Ngogledd Cymru.

Mae Minesto wedi cyflwyno adroddiad cwmpasu i’r awdurdodau caniatáu yn y DU, sef y Sefydliad Rheoli Morol a Cyfoeth Naturiol Cymru, yn gofyn am eu barn gwmpasu ar ddatblygu safle 80 MW yn Nyfnder Caergybi.

Gallwch ddarllen mwy am y cynlluniau i ehangu yma.

Mae’ch barn chi’n cyfrif!

Mae croeso ichi anfon unrhyw adborth sydd gennych at holyheaddeep@minesto.com.

Dewis Cymru

Ar ôl cynnal dadansoddiad manwl o'r dewis o safleoedd cyflymder llif isel sydd ar gael ledled y byd, penderfynwyd mai’r DU oedd y lleoliad mwyaf addas oherwydd bod ei dyfroedd tiriogaethol yn cynnwys tua hanner adnodd llanw Ewrop a thua 10-15 y cant o’r holl adnodd llanw y gwyddom amdano yn y byd.

Ystyriwyd nifer fawr o leoliadau yn y DU, ond dewiswyd Cymru oherwydd bod yr amodau amgylcheddol yma’n addas iawn ac oherwydd ymrwymiad y llywodraeth i ynni môr adnewyddadwy. Mae hynny’n cynnig cyfleoedd da i ddenu cefnogaeth a buddsoddiad i brosiect Caergybi.

Mae safle Dyfnder Caergybi yn agos at Barth Treialu Gorllewin Ynys Môn, sef ardal a bennwyd fel lleoliad addas ar gyfer gosod dyfeisiau ynni môr am y tymor byr i’r tymor canolig. Mae Minesto yn cydweithio ag Ynni Morol Morlais, sy’n rheoli Parth Treialu Gorllewin Ynys Môn, i ddatblygu seilwaith grid a cheblau ar y cyd ar gyfer yr arae arfaethedig. Gallai mentrau cydweithredol o'r fath leihau costau’n sylweddol a lleihau cymaint â phosib ar yr ôl troed amgylcheddol y mae’r ddau brosiect gyda’i gilydd yn ei greu.

Prosiect a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd

Ym mis Mai 2015, dyfarnwyd grant gwerth €13m i Minesto o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO), sy’n rhan o Lywodraeth Cymru, i gyflwyno Deep Green ar raddfa fasnachol. Fel rhan o’r contract, sefydlwyd prif swyddfa Minesto UK yng Nghaergybi. Ym mis Mai 2019 cyhoeddwyd fod Llywodraeth Cymru wedi gwobruo hyd at €14.9 miliwn er mwyn parhau datblygiadau masnachol cynlluniau ynni llanw Minesto yng Nghymru. Ariennir y cynllun yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Nid yw ymadawiad Prydain o’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio ar y prosiect hwn

Rhannu’r manteision

Gweledigaeth prosiect Dyfnder Caergybi yw cyfrannu at y broses o symud o danwyddau ffosil i ynni adnewyddadwy, fel bod Cymru a’r DU yn arwain y ffordd i weddill y byd wrth greu dyfodol cynaliadwy. Dyma’r prosiect ynni llanw cyntaf yn y byd i dargedu pŵer cerhyntau cyflymder isel. Wedi iddi gael ei gosod yn llawn, bydd yr arae 10MW Deep Green yn cyflenwi trydan lleol, diogel a glân i’r hyn sy’n gyfwerth â thros 8,000 o gartrefi yng Nghymru. O weithredu’r cynlluniau i gynyddu capasiti’r safle i 80MW, byddai’r ffigwr hwnnw’n cynyddu i bron 70,000 o gartrefi.

Bydd y buddsoddi sy’n gysylltiedig ag adeiladu, comisiynu a gweithredu’r arae Deep Green graddfa fasnachol gyntaf hefyd yn helpu i greu cyfleoedd am swyddi newydd ac yn helpu i ysgogi twf hirdymor a buddsoddiad yn Ynys Môn.

Mae sefydlu prif swyddfa Minesto UK yng Nghaergybi wedi creu 17 o swyddi amser llawn hyd yma, ac mae prosiect Dyfnder Caergybi eisoes yn sbarduno busnes o fewn a thu allan i’r gadwyn gyflenwi uniongyrchol.  

Datganiad Amgylcheddol ac Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu prosiect Caergybi mewn modd amgylcheddol gyfrifol, gan sicrhau cyn lleied o effaith â phosib ar yr amgylchedd lleol.

Fel rhan o'r cais am Drwydded Forol ar gyfer y gosodiad 0.5MW cyntaf yn Nyfnder Caergybi, fe gomisiynodd Minesto asesiad manwl o'r effaith amgylcheddol, yn seiliedig ar werth dwy flynedd o ymchwil amgylcheddol amlddisgyblaethol a oedd yn cynnwys arolygon penodol i’r safle ac ymarferion model rhagfynegi. Mae manylion y canlyniadau i’w cael mewn Datganiad Amgylcheddol a gyflwynwyd ochr yn ochr â’r cais am drwydded.

Yn ogystal, fe gomisiynodd Minesto adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i ddarparu gwybodaeth am effeithiau posib y prosiect ar safleoedd cadwraeth o bwysigrwydd rhyngwladol a ddynodwyd o dan ddeddfwriaeth Ewropeaidd (gelwir y rhain yn safleoedd Natura). Mae’r Datganiad Amgylcheddol, y Crynodeb Annhechnegol a’r adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gael i’w lawrlwytho isod.

Cynllun Datgomisiynu

Yn ogystal â’r Drwydded Forol (ORML 1618) sy’n rhoi hawl i Minesto adeiladu a gweithredu gosodiad ynni adnewyddadwy alltraeth yn Nyfnder Caergybi, mae’n ofynnol fod y cwmni’n cyflwyno cynllun (“rhaglen ddatgomisiynu”) i’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar gyfer datgomsiynu’r gosodiad. Mae’r cynllun datgomisiynu hwn ar gael i’w lawrlwytho isod.